A Márton Áron püspökről tervezett játékfilm

A film célja

A film elsődleges célja megjeleníteni, példaként felmutatni Márton Áron

  • erkölcsi nagyságát, tisztaságát
  • életszentségét szilárd
  • jellemét, bölcsességét

Bemutatni:

  • az igazságot hirdető és képviselő püspököt
  • a népe védelmét hősiesen felvállaló, bátor vezetőt és a minden körülmények között szeretetet tanúsító embert
  • Márton Áron szülőföldjének, egyházmegyénknek természeti értékeit, valamint az épített erdélyi kultúra gyöngyeit
  • bérmálásokon, búcsúkon, papszenteléseken keresztül a virágzó népegyház erényeit, a hitben élő közösség Istent dicsérő magasztos ünnepeit
  • érzékeltetni a közösségi élet szépségeit, örömeit
  • megjeleníteni a hívő közösség nehézségeken felülemelkedő életkedvét, a közösségi értékekért vállalt küzdelmét és egységes helytállását

Hogyan képzeljük el a film elkészítését?

Amennyire a mai, megváltozott színterek megengedik, valós helyszíneken, valós körülmények között forgatunk. A film minden jelenetének valós történelmi magja van. Már a puszta történések nagy feszültségeket hordoznak.

A filmben a cselekmények időtartamát sűrítjük és az időrendet is néha dramaturgiai szempontoknak alávetjük azért, hogy a néző a gondolati egységet tudja követni. Az ugyanazt az intézményt, eszmét, hivatalt betöltő személyeket, szerepeket összevonjuk. (Pl. sok püspöki titkár volt, sok állami hivatalnok, de mindenkit nem sorakoztatunk fel.) Viszont a Márton Áron püspöki beszédeit, ha tömörítve is, de legtöbb esetben szó szerint vesszük.

Arra törekszünk, hogy Márton Áron egyénisége, a kor és az egymással birkózó érdekek, értékek kűzdelme átélhető legyen. A néző gondolatilag, érzelmileg tudjon azonosulni a hitért szenvedőkkel vagy tudjon belehelyezkedni az ünneplő tömeg magasztos lelkületébe.

Tehát nem célunk az, hogy a nézőt egy korhű „múzeumon” átvezessük. Nem követjük kínos pontossággal Márton Áron életrajzi adatait. Nem játsszuk újra az eseményeket, azért, hogy precízen, korhűen rögzítsük a „valóságot”. Ez a film nem dokumentumfilm, nem életrajz és nem is művészfilm. Ez a film tanúságtétel. A szereplő közösség önmagát fogalmazza meg. A néző rátalál önmagára és a saját hívő közösségére. Önerőre ébred.

Keressük az események, történések, és döntések belső, mögöttes mozgató erőit. Keressük a jó és rossz, a bűn és kegyelem logikáját, következményeit.

A történelmi szereplők lelkét, a kor lélegzetét adja vissza. Egy közösség önmagát általa megfogalmazza. A néző önmagára talál és rátalál saját közösségére, önerőre ébred.

Segíteni akarjuk a nezőt, hogy a látottakból leszűrje az örökérvényű emberi és isteni igazságokat, a mai élethelyzetekre ezeket tudja alkalmazni, döntéseihez kapjon segítséget.

A film tartalmi és üzeneti összefoglalása

A rendkívüli egyéniséggé érett férfi a papi hivatást választja. A második világháború előtti szellemi küzdelemben részt vesz és az akkori ifjúságból egy intellektuális nemzedéket nevel.

Püspökké szentelése után eszmei módon tudja használni a kapott hatalmat. Az üldözések, a börtön évek alatt a felismert és felvállalt igazságot töretlenül képviseli.

A fogságból szabadulva nem alkuszik meg a korszellemmel, sem a vele szemben álló, és ellene harcoló román kommunista hatalommal, hanem tovább szenved tíz évet, helyhez kötve, házi őrizet alatt. Ez a Márton Áron már megmarad a történelem számára. Erős egyénisége, életszentsége messze kisugárzik. Már puszta megjelenésével összetartja és lelkileg megerősíti a népet. Egész életén keresztül tiszta, kikezdhetetlen, mert végig Krisztus varázsa alatt marad. Kivívta ellenségei csodálatát és az utókor tiszteletét.

Papp László

 


 

ZORD IDŐK CSILLAGA

A címválasztásban meghatározó jelleggel bír e vidék tragikus történelmi öröksége és kultúrtörténeti gyökereinek felidézése.

Az Értelmező Szótár szerint a ,,zord” jelző sok szenvedést okozó, nehezen elviselhető időszak.

Kemény Zsigmond Zord Idő című történelmi regényében (1862) a mohácsi tragédiát követő török uralomtól szenvedő nagy-Magyarország történelmét idézi fel.

Az első világháború után ismét zord idők köszöntöttek az erdélyi népre. Marosvásárhelyen a romániai magyar írók első fóruma, 1919 augusztusában ZORD IDŐ címmel jelent meg Osvát Kálmán szerkesztésében, a Kemény Zsigmond Társaság (1876-1948) folyóirataként.

Mi a Márton Áron püspökről szóló film címéül a ,,zord idők”-höz a ,,csillag” szót kapcsoltuk. Ezzel kívánjuk hangsúlyozni, hogy Isten Áron püspök által hívő népe számára a legsötétebb korszakban is irányt mutató csillagot gyújtott.

 


 

Álljunk a Márton Áron püspökről tervezett nagyjátékfilm mellé - Varga Gabriella újságíró, szerkesztő, Budapest

Felhívás minden jóakaratú emberhez, intézményhez és szervezethez

Nem először nyúlt Márton Áron püspök életének és életművének feldolgozásához a Mustármag Közösség: a marosvásárhelyi kollégisták hosszú előkészület után 2012 őszén mutatták be a nagy püspök tiszteletére írt, Népemért vállalom című zeneművüket, amely azóta is nagy sikerrel van jelen az erdélyi és az anyaországi színpadokon.

„A mű azt mutatja be, hogy mit jelentett hinni a kommunista időben, és ezért a hitért odaadni vagyont, szabadságot, életet. Mindezt Márton Áron személyén keresztül igyekszünk láttatni. Szülőfalujából, a nagyon fájdalmas történelmű, de sok értéket, tapasztalatot és szimbólumot hordozó Csíkszentdomokosról indulunk el, és megvizsgáljuk, miből állt össze az az emberkatedrális, amit Illyés Gyula meglátott egykori nagy püspökünkben” – ismertette a közösség negyedik saját zeneművét Papp László atya, a mű szövegkönyvének írója.

A Gyulafehérvári Egyházmegyét negyvenkét éven át (1939 februárjától 1980 szeptemberéig) irányító főpásztor kivételes emberi és püspöki alakjának ilyen közeli megismerése arra indította a Mustármag Közösséget, hogy ezt a küzdelmes életutat és az abban képviselt értékeket egy mindez ideig példa nélküli módon is feldolgozzák: hozzáfogtak egy nagyjátékfilm gondos előkészítéséhez. A forgatókönyv elkészült, az alkotók jelenleg a népszerűsítés, hírüladás és az anyagi alapok megteremtése érdekében tesznek erőfeszítéseket. Papp László, az ő elkötelezett társai és velük együtt még nagyon sokan teljesen biztosak abban, hogy előbb-utóbb össze fog gyűlni annyi pénz, hogy a forgatást megkezdhessék, s azután még annyi, hogy be is fejezhessék. Mert, mint mondják: apró cseppből lesz a zápor!

Egyénisége nagy erővel hat ma is

Márton Áron jellemét nagy idők sorsfordító viharai formálták és próbálták meg. A rendkívüli egyéniséggé érett férfi a háború szörnyű borzalmaiból, a harctérről kerül haza Csíkszendomokosra, átéli az ezeréves keresztény magyar királyság szétdarabolását, de mindez csak erősíti benne a papi hivatás választásának és vállalásának szándékát. Tizenöt évnyi sokrétű lelkipásztori és tanári szolgálat után 1939-ben püspökké szentelik. Eszmei módon tudja használni a kapott hatalmat. Részt vesz az akkori szellemi küzdelemben és az ifjúságból intellektuális nemzedéket nevel. Végigéli a második világháború gyötrelmeit, majd az erőszakos román kommunista rendszer tombolását, de az igazságot az üldözések, a börtönévek megalázó nyomorúságában is töretlenül képviseli. A fogságból szabadulva nem alkuszik meg a korszellemmel, sem a vele szemben álló és ellene harcoló ateista hatalommal, inkább tovább szenved tíz évet, helyhez kötve, házi őrizet alatt. Tiszta és kikezdhetetlen. Erős egyénisége, életszentsége messze kisugárzik. Legendás bérmakörutakat jár végig. Már puszta megjelenésével összetartja és lelkileg megerősíti a népet.

Márton Áron ebben a kritikus történelmi korszakban kézben tartotta a Gyulafehérvári Egyházmegyét. Tisztán látott a legínségesebb időkben is és népét a hit győzelmére vezette. Népe tisztelete mellett még ellenségei csodálatát is kivívta.

Egyénisége nagy erővel hat ma is. Időszerű minden ránk maradt mondata, de népnevelőként, vezetőként és papként is időszerű. Életpéldája, tanítása megerősít, a harsogó és versengő irányzatok zűrzavarában utat mutat. A más felekezetűek felé való viszonyulásban is példaértékű. Mögéje ma is fel lehet sorakozni.

Hiteles főpásztori hivatása, bátor hitvallói magatartása alapján Márton Áront a nép élő mártírként, szentként őrzi a szívében.

Több mint életút-bemutatás: üzenet

A játékfilm alkotói szándékuk szerint feltárják majd, hogy mi éltette, táplálta ezt a szilárd jellemet, mi tartotta meg a viharokban, mint rendületlen bérci fenyőt. Megkeresik a csíki székely lelkiség kincseit, azt a forrást, amely egy emberöltővel ezelőtt még bámulatos erővel és tisztán úgy tört felszínre Áron püspök alakjában, mint Székelyföld borvízforrásai. Megmutatják, hogy ez az emberkatedrális a szülőföld értékeiből, a csíki székely lelkiségéből és a Jézus Krisztussal való mély kapcsolatból épült fel, s hogy e megingathatatlan jellem és nagy tudás mögött komoly önnevelés, önképzés és ritka akaraterő áll.

A film központi üzenete pedig: belegyökerezni Jézus Krisztusba, a szülőföld megtisztított, éltető örökségébe, megismerni, megbecsülni mindazt, amit az erdélyi táj az emberi kapcsolatokkal együtt hordoz, mert ez a legnagyobb kincs! Ebből a „készletből” gazdálkodott Márton Áron, akinek a biztos hátteret, a tisztánlátást és a bölcsességet az az élettér adta, történelmével, lelkiségével együtt, amelybe beleszületett. Mindez – a szülőföld, az erkölcsi-szellemi tőke, a föld, az erdők, a vizek, a hit – ma is rendelkezésre áll, s hogy a jövőnek is fennmaradjon, meg kell becsülni, ragaszkodni kell hozzá. Úgy, ahogy Márton Áron tanított: „Erre kötelez őseink becsülete, saját lelkiismeretünk és gyermekeink tiszta jövője.”

Hagyományos forgatás, technikai trükkök nélkül

Az erős közösségi súlypontú film forgatókönyvét úgy írták meg, hogy a megvalósításba a Gyulafehérvári Főegyházmegye népe minél tevékenyebben és minél nagyobb létszámban bekapcsolódhasson. A forgatás, amennyire a mai, megváltozott színterek lehetővé teszik, több mint 20 valós helyszínen, valós körülmények között történik majd. A nagyobb szerepeket hivatásos színészek alakítják, a népet a tömegjelenetekbe – papszentelés, püspökszentelés, bérmálások, csíksomlyói búcsú – a forgatási hely körzetéből szervezik.

„Ennek a nagy tömegnek a megmozgatása lehetőséget ad arra, hogy népünk újrafogalmazza önmagát és önerőre ébredjen. A közös munka során felszínre kerül mindaz az érték, amit Márton Áron püspök hordozott, és ami azokban a nehéz időkben népünket éltette és összetartotta: a hit, az együttműködés, a kölcsönösség, az egymásért érzett felelősség” – mondja Papp László atya.

„Feljogosít a legszebb reményekre”

A nagyjátékfilm forgatókönyvének olvastán nem is juthat egyéb az ember eszébe, mint az 1924-ben a gyulafehérvári tanári kar részéről a végzős teológus Márton Áronról elhangzott mondat: „Feljogosít a legszebb reményekre.” Ahhoz viszont, hogy e szívmélyből fakadó, kivételes és nemes szándékot eredmény koronázza, vagyis hogy e valósághoz ragaszkodó, alaposan kidolgozott, sokoldalú, részletes, témában és érzelmi megindításokban is változatos, ötletes fordulatokat hordozó, látványosnak ígérkező nagyjátékfilm elkészülhessen, az Ön segítségére is szükség van. Egymillió euró összegyűjtése a cél, de ne feledje: apró cseppből lesz a zápor! Támogassa hát Ön is a játékfilm megvalósítását az alábbi bankszámlaszámokon:

Asociatia Aron Film Egyesulet
Târgu-Mureş, Str. Călăraşilor Nr. 1.
Adószám: CIF: 33035501

OTP Bank Romania Sa, Sucursala Târgu-Mures
RON: IBAN RO15OTPV320000915978RO01 SWIFT KÓD: OTPVROBU
HUF: IBAN RO19OTPV320000915978HU01 SWIFT KÓD: OTPVROBU
EUR: IBAN RO69OTPV320000915978EU01 SWIFT KÓD: OTPVROBU

Banca Transilvania, Sucursala Târgu-Mures
RON: IBAN RO47BTRLRONCRT0245987901 SWIFT KÓD: BTRLRO22XXX
HUF: IBAN RO10BTRLHUFCRT0245987901 SWIFT KÓD: BTRLRO22XXX

OTP BANK NYRT.É-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
A bankszámla száma: 11740054-20116509
A bankszámla elnevezése: ÁRON FILM EGYESÜLET

 

További információ: www.martonaronfilm.ro

Varga Gabriella újságíró, szerkesztő Budapest